Redusert betaling m.m.

Redusert betaling i barnehage og gratis kjernetid

Fristen for å søka om redusert betaling i barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret 2017/18 er 24.juli 2017.

Om ordninga:

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushald med låg inntekt. Ordningane er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar.

  1. Ingen hushald skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. I 2017 gjeld det for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn kr. 500 500 per år. Dette gjeld både for kommunale og private barnehagar.
  2. I tillegg har alle 3-, 4- og 5-åringar (og barn med utsett skulestart) som bur i hushald med låg inntekt, rett på 20 timer gratis opphaldstid i barnehage per veke. Inntektsgrensa er satt til 417 000 kr.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er å finne på kommunen sin heimeside. Link her.

Søknadsfrist 24.juli

Personvern